edih image

(E)DIH ONEX konzorcijum

(E)DIH ONEX konzorcijum je vodeći provajder digitalnih inovativnih rješenja i usluga u Republici Srpskoj/BiH. Naša misija je podstaći rast i uspjeh kompanija kroz digitalizaciju, inovacije, kreativnost i strateško razmišljanje. ONEX se fokusira na pet tematskih sektora sa visokim rastom: poljoprivreda, proizvodnja, finansije, turizam i građevinarstvo i njihovo preklapanje sa principima zelene ekonomije (podsticanje efikasnog korišćenja resursa i prelazak na čistu, cirkularnu ekonomiju), kao i na uključivanje svih aktera quadruple-helix model saradnje za kreativno i „van okvira“ razmišljanja prilikom generisanja novih rješenja. Identifikovane potrebe za digitalizacijom ciljnih grupa tematskih sektora sa visokim rastom bile su odlučujuće prilikom odabira odgovarajućih partnera i njihovih ključnih kompetencija.

onex logo

Digitalni inovacioni hab
ONEX

Digitalni inovacioni hab (DIH) ONEX je mreža kompetencija visoko kvalifikovanih stručnjaka za profesionalnu podršku u različitim oblastima poslovanja. Namjera mu je osigurati podršku za razvoj poslovanja i digitalnu transformaciju za male i velike kompanije u bilo kojoj industriji. DIH ONEX ima za cilj stvaranje efikasne saradnje između institucija, vladinih agencija, privatnih kompanija, obrazovnih institucija, nevladinih organizacija, zajednica i preduzetnika. Rad DIH-a je baziran na IT platformi www.onex.digital, koja nastoji pružiti izvore informacija iz digitalnog svijeta, online edukativne sadržaje i edukativne materijale.

Univerzitet u Banjoj Luci logo

Univerzitet u Banjoj Luci

Univerzitet u Banjoj Luci predstavlja vodeću visokoškolsku i naučnu instituciju u Republici Srpskoj, te je drugi po veličini univerzitet u Bosni i Hercegovini. Sastoji se od 16 fakulteta. Organizacione jedinice univerziteta opremljene su modernim laboratorijama, pružajući prostor za obrazovanje, istraživanje i pružanje profesionalnih usluga industriji i široj zajednici. Ove laboratorije omogućavaju napredno istraživanje u raznim naučnim oblastima, što doprinosi razvoju znanja, tehnologije i inovacija. U cilju unapređenja konkurentnosti domaćih preduzeća, univerzitet je posebno fokusiran na saradnju sa industrijom.

Univerzitet u Istocnom Sarajevu logo

Univerzitet u Istočnom Sarajevu

Fakulteti integrisanog Univerziteta u Istočnom Sarajevu smješteni su u 10 gradova u kojima je smješteno 17 organizacionih jedinica. Značajni ljudski i materijalni resursi omogućavaju mu da ponudi širok spektar usluga poslovnom sektoru, lokalnoj zajednici i široj zajednici. Kao partner ili koordinator, Univerzitet je bio aktivno uključen u velike projekte i programe kao što su Horizon 2020, Horizon Europe, Erasmus+, programi Svjetske banke i IPA projekti, pružajući unapređenje saradnje sa industrijom u cilju komercijalizacije inovativnih proizvoda ili usluga, poboljšanju infrastructure, i sl.

Mtel logo

Mtel Telekom Operater

Kao vodeći telekom operater u BiH, Mtel Banja Luka nudi jedinstvena komunikacijska rješenja. Na sve dinamičnijem tržištu Bosnie i Hercegovine, kompanija nudi najnovije telekomunikacione usluge u oblasti telefonije, fiksne mreže, interneta, podataka i IPTV-a. Uz stalno praćenje svjetskih trendova i najnovijih tehnoloških dostignuća u oblasti telekomunikacija, Mtel prepoznaje i potrebe klijenata. Pored visokokvalitetnih usluga i primjene najnovijih informacionih tehnologija, m:tel ulaže u edukativne i razvojne projekte, a poslovanjem na društveno odgovoran način utiče na razvoj pravih vrijednosti u regionu.

Lanaco logo

Kompanija Lanaco

Lanaco Information Technologies je vodeća privatna IT kompanija u oblasti informacionih tehnologija u BiH sa sjedištem u Banja Luci. Kompanija trenutno ima preko 370 zaposlenih, sa velikim brojem diplomiranih inženjera i ekonomista. Glavni fokus kompanije je na proizvodnji softverskih rješenja za mala i srednja preduzeća, vladu, zdravstvene sisteme, javna preduzeća, itd. Lanaco pruža IT rješenja prepoznavanjem i ispunjavanjem potreba i zahtjeva klijenata za informatičkim i telekomunikacionim uslugama, kroz dizajn, implementaciju i razvoj složenih integriranih sistema i aplikativnih rješenja.

Apif logo

Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge (APIF)

Agencija za posredničke, informatičke i finansijske usluge je vodeća vladina agencija na tržištu Republike Srpske u pružanju usluga finansijskog posredovanja. Agencija stalno radi na proširenju i uspostavljanju adekvatnog kvaliteta usluga za korisnike. Tome najviše doprinosi geografska zastupljenost na teritoriji čitavog regiona, obuka kadrova, profesionalna odgovornost, informatička povezanost sa teritorijalno najudaljenijim poslovnim jedinicama. Agencija je spremna u svakom trenutku odgovoriti na sve zahtjeve koji proizilaze iz domena njene djelatnosti, stvarajući pozitivnu poslovnu klimu kroz uvođenje principa digitalizacije administrativnih funkcija.

(E)DIH ONEX je specijalizovan za pružanje pomoći preduzećima u iskorišćavanju najnovijih tehnologija i trendova u nastajanju kako bi zadržali konkurentsku prednost i ostvarili svoje ciljeve. Bilo da nastoje da pojednostave svoje poslovanje, poboljšaju angažman klijenata ili otključaju nove tokove prihoda, ONEX posjeduje stručnost i iskustvo neophodno da podrži njihov rast i uspjeh.


Pridruženi partneri


Razvojna agencija Republike Srpske (RARS) logo


Razvojna agencija Republike Srpske (RARS) zadužena je za pružanje podrške za podsticanje osnivanja, poslovanja i razvoja MSP, pružanje podrške uspostavljanju preduzetničke infrastrukture, podršku inovativnim aktivnostima, kao i stimulisanje stvaranja novih proizvoda i uvođenja novih tehnologija. Agencija je odgovorna za vođenje baze podataka konsultanata, vođenje portala o poslovnim zonama, kao i vođenje i održavanje Preduzetničkog portala. Pruža podršku ženskom, omladinskom, ruralnom i drugim vrstama preduzetništva, sarađuje sa republičkim organima i drugim organizacijama i institucijama, unapređuje saradnju nadležnih organa i jedinica lokalne samouprave.

Univerzitetski klinički centar Banja Luka logo


Univerzitetski klinički centar (UKC) je vodeća ustanova u zdravstvenom sistemu Republike Srpske. UKC je visokospecijalizovana zdravstvena ustanova sekundarnog i tercijarnog nivoa koja pruža najkvalitetnije zdravstvene usluge koristeći savremene dijagnostičke i terapijske procedure i metode liječenja. UKC podstiče ravnomjeran razvoj svih segmenata svog rada: tretmana, istraživanje i razvoj, realizacije razvojnih projekata. U ostvarivanju svojih strateških ciljeva, UKC je orijentisan na pripremu i realizaciju projekata koji se odnose na unapređenje medicinskih usluga, kao i infrastrukturnih, energetskih i naučnoistraživačkih projekata. U posljednje vrijeme, UKC je fokusiran na projekte koji se odnose na korištenje ICT tehnologija u medicinskom sektoru.

Podržali


ministarstvo privrede i preduzetnistva logo
ministarstvo vanjske trgovine Bosne i Hercegovine